Tedarikçi Aydınlatma Metni

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

Dünyateks Nakış Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Dünya Nakış), olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi, başta 6698 sayılı KVKK ve ikincil mevzuatlara uygun olarak, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlemekteyiz:

Tarafımıza sizin tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirketiniz yetkilileri tarafından sözleşme ilişkimiz kapsamında temin edilen “Ad-Soyad, İmza, TCKN, Vergi No, İletişim Bilgisi Banka IBAN Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi,” kişisel verileriniz, mal/hizmet satın alım süreçlerini yönetmek, mal/hizmet tedarikine yönelik sözleşme süreçlerini yönetmek, hizmet karşılığı faturalandırma yapmak ve faaliyetleri mevzuata uygun yürütmek amaçlarıyla KVKK m.5/2 ‘de yer alan sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin zorunlu olması, m.5/ç’de yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kamera Kayıtları, Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin kişisel verileriniz ise faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla veri sorumlusu şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Dünya Teks Nakış, kişisel verilerinizi yukarıdaki amaç ve faaliyetlerle sınırlı olarak zaman zaman ve gerekli ölçüde alarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Dış Avukatlık Bürosu ve Dış Muhasebe Bürosu gibi özel kişilere Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel Verileriniz bizzat kendinizden/şirketinizi temsilen diğer temsilcilerinizden sözlü, fiziksel ya da elektronik ortamda ve şirketimizde yerleşik kameralar vasıtasıyla elde edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak sizler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11. ve ilgili mevzuatlar uyarınca Dünya Teks Nakış’a başvurarak:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edebilecek bilgi ve belgelerle birlikte www.dunyatexs.com adresindeki ‘’Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu’’ doldurup imzalayarak Çobançeşme, Mithatpaşa Cd. No:47 D: Kat:2, 34196 Bahçelievler/İstanbul adresine yazılı olarak veya başvuru formunda yer alan e-mail adresimize mail atarak iletebilirsiniz. Şirketimiz en kısa sürede ve her hâlükârda en geç otuz gün içerisinde başvurunuzu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir ücret gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.