KVKK Başvuru Formu

DÜNYATEKS 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

 GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Kanun) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (İlgili Kişi), Kanun 11.  maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun m.13/1 uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalı özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi Başvuruya Eklenecek Diğer Bilgiler
Elden/ Noter Aracılığıla/ İadeli Taahhütlü Mektup Çobançeşme, Mithatpaşa Cd. No:47 D:Kat:2, 34196 Bahçelievler/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. İşbu başvuru formumun 2inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4üncü bölümünde belirtilmektedir.
Mail Yoluyla info@dunyatexs.com E-posta Konu bölümüne, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. İşbu başvuru formumun 2inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4üncü bölümünde belirtilmektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun m.13/2 uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız işbu başvuru formundaki seçiminize göre yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASINA VE KENDİSİYLE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili başvuru sahibini tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirket içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuz sonuçlarının güvenli bir şekilde veri sahibine iletmek amacıyla da talep edilmektedir.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Adı –Soyadı                                                     
TC Kimlik Numarası                                       
Kurumumuzla Olan İlişkiniz                       ☐ Çalışan            ☐ Ziyaretçi  ☐Diğer……………………….

 

Adres                                                                
Cep Telefonu                                                  
E-posta Adres                                                 
Kurumumuzla Olan İlişkiniz Sona Erdi Mi?        ☐ Evet   ☐ Hayır

 

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ ve TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER

 Aşağıda veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak cevaplar tarafınıza iletilecektir. Yaptığınız her başvuru talebi konusu ne olursa olsun Kimlik doğrulayıcı belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.) ile yapılmalıdır.

 

Talep No
Talep Konusu
Seçiminiz

(İlgili bölümü işaretleyiniz)

   
Ek bilgi Ek belge
1 Kurumunuzun hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum Yok Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
2 Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum Yok Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
3 Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum Yok Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum Yok Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz(lütfen belirtiniz):

 

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; (lütfen sadece bir seçim yapın)  

 

 

 

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:

 

Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler ve kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.).

 

·        Silinmesini İstiyorum

 

·        Anonim hale getirilmesini istiyorum
7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel veriniz(lütfen belirtiniz):

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh gibi)

 

8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; (lütfen sadece bir seçim yapın)  

 

 

 

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:

 

Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler ve   kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)..

 

·        Silinmesini İstiyorum
·        Anonim hale getirilmesini istiyorum
9 Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin.

 

Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz talepleri gösteren belgeler ve  kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)...

 

10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

 

Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz.

 

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)...

 

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.  İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

☐  Cevabın Başvuru Forumunun 2inci bölümde sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum

☐ Cevabın Başvuru Forumunun 2inci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: